Integritetspolicy

Behandling av personuppgifter; Dina Siffror i Kalmar AB

Dina Siffror i Kalmar AB (organisationsnummer 556578-8436) värnar om våra kunders och
användares personliga integritet. Vi kommer att behandla personuppgifter med anledning av
till exempel ditt besök eller användande av tillgängliga tjänster. När personuppgifter
behandlas har vi som personuppgiftsansvarig en skyldighet att lämna viss information till de
registrerade. Av denna anledning lämnas följande information där vi förklarar vilka olika
typer av personuppgifter vi behandlar och vad vi använder dessa uppgifter till. Ta därför gärna
löpande del av denna policy då den kan komma att ändras från tid till annan.


Dina Siffror Kalmar AB’s webbsidor kan innehålla länkar och hänvisningar till externa
webbplatser som tillhandahålls av tredje part. Denna policy är endast tillämplig på
personuppgifter som vi får del av genom våra medarbetare och andra med vilka vi har
affärsrelationer, genom vår webbplats, www.svenskredovisning.se, eller vid annan kontakt
med oss. Vi ansvarar således inte för integritetsfrågor på webbplatser som tillhandahålls av
annan part.

Personuppgifter

Vi kommer att behandla personuppgifter som erhålls från dig, din arbetsgivare, dina kollegor
eller annan, till exempel Bolagsverket eller allmänt tillgängliga källor. Personuppgifterna
kommer att behandlas i enlighet med gällande rätt.

Vi kommer att behandla personuppgifter för att:

  • Hantera bokföringsmaterial i samband med utförande av redovisningstjänster inklusive
    deklarationer.
  • Hantera löneadministration för kunder.
  • Hantera en fråga eller annan kontakt som har tagits med oss i övrigt.

Personuppgifter som behandlas

Vid kontakt med oss kan vi komma att registrera bland annat: namn,
personnummer/samordningsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, befattning,
fakturaadress, anställningsdatum vid nuvarande och tidigare arbetsgivare.

I övrigt behandlas personuppgifter som du själv har valt att lämna, till exempel vid e-
postkontakt med oss eller vid utförande av ett uppdrag du anlitat oss för.

Vi har som regel att inte samla in och behandla känsliga personuppgifter till exempel
information om hälsa eller etniskt ursprung.

Varför vi behandlar personuppgifter och hur länge de sparas

För att vi ska få behandla dina personuppgifter måste vi följa gällande rätt och därför alltid ha
en laglig grund för behandling, till exempel ett samtycke från den registrerade. Andra grunder
som vi kan stödja oss på är att behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal med dig, att
behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse eller att behandlingen är
nödvändig med stöd av en intresseavvägning.

När vi stödjer oss på samtycke har du möjlighet att välja mellan två typer av samtycken;
vanligt samtycke och utökat samtycke. Notera att om du väljer att inte lämna ditt samtycke till
oss är det inte säkert att vi kan tillhandahålla våra produkter eller tjänster till dig.

Vi kan komma att använda personuppgifterna för att sammanställa statistik för analys. Laglig
grund: Fullgörande av avtal, samtycke och berättigat intresse.

Vår utgångspunkt är att vi endast behandlar personuppgifter så länge som det är nödvändigt
för att uppfylla de ändamål för vilka de samlades in.

Har vi erhållit ett så kallat utökat samtycke görs ingen gallring såvida inte samtycket återkallas.
Har vi behandlat personuppgifter för att kunna fullgöra ett avtal med dig sparar vi uppgifterna
i sju år efter avtalets fullgörande. Anledningen till detta är att uppgifterna är nödvändiga för
att fullgöra avtalet med dig samt bokföringsmässiga regler. Laglig grund: Fullgörande av
avtal, lag, samtycke och berättigat intresse.

Dina rättigheter

Du har i vissa fall rätt att begära information om, rättelse eller radering av dina
personuppgifter och rätt att begära begränsning eller invända mot behandlingen. Du har också
rätt att inge klagomål till Datainspektionen om behandlingen. Det kan finnas begränsningar
enligt lag och andra bestämmelser som påverkar dessa rättigheter.

Du kan när som helst återkalla dina samtycken avseende behandling av personuppgifter som
har sin lagliga grund i att du har lämnat samtycke genom att kontakta oss. Du har rätt att
invända mot sådana behandlingar av personuppgifter som vi gör där vi anser oss ha ett
berättigat intresse utifrån en intresseavvägning. Precisera vad du invänder emot. Om vi skulle
avvisa invändningen måste vi bevisa att behandling av dina personuppgifter ändå måste ske
och vilka intressen det är som väger tyngre.

Du har rätt att få dina personuppgifter flyttade (portering) för att använda dem på annat håll
när detta är tekniskt möjligt. För detta förutsätts även att behandlingen grundar sig på ett
samtycke eller att behandlingen har varit nödvändig för att vi ska ha kunnat fullgöra ett avtal
med dig.

Säkerhet

Det innebär alltid en risk att lämna ut personuppgifter via internet eller telefon. Inga system är
helt skyddade för intrång. Vi har emellertid vidtagit alla rimliga tekniska säkerhetsåtgärder
som kan krävas för att skydda personuppgifterna mot otillbörlig åtkomst, förändring och
förstörelse. Endast behörig personal har tillgång till identifierbara personuppgifter.

Överföring av personuppgifter

Vi kommer inte att sälja, publicera eller lämna ut personuppgifter till tredje part utan ditt
uttryckliga tillstånd och godkännande.

Personuppgifter kan komma att lämnas ut om det föreskrivs i lag eller förordning.

Kontakta oss

Har du några frågor om denna policy eller vill uppdatera, rätta, radera uppgifter eller på annat
sätt vill utnyttja dina rättigheter kontakta oss på e-post susanne@svenskredovisning eller
telefon 0480-41 1923.

Adress

Skeppsbron 5

392 31 KALMAR

Tel

0480-41 19 10